Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

VisualService Finland Oy (Y-tunnus: 1961102-0)
Puutarhatie 26 A 3
01300 Vantaa

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Joni Korhonen
010 832 9301
info@visualservice.fi

Rekisterin nimi

VisualService Finland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään VisualService Finland Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös VisualService Finland Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja VisualService Finland Oy:n yritysasiakasprospekteista:

  • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit rekisteröityä koskevat tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, VisualService Finland Oy:n muista rekistereistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi VisualService Finland Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

VisualService Finland Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita VisualService Finland Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. VisualService Finland Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin VisualService Finland Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko VisualService Finland Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

VisualService Finland Oy
Puutarhatie 26 A 3
01300 Vantaa

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee VisualService Finland Oy:n yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.

Valikko